दाङमा आमाको निधन पछि : किरिया बसेकी छोरीहरु |

0
976
cfdfsf] lsl/of ub}{ 5f]/Lx? M bfª t'n;Lk'/ pkdxfgu/kflnsf j8f g+= !! h;k'/sL tf/f lassf] lgwg kl5 cfdfsf] lsl/of a;]sL 5f]/Lx? . a'jf lab]z uPsfn] b'O{5f]/Lx? lsl/of a;]sf x'g . t:jL/ M bLks af]x/f, ndxL -bfª+_, k|b]z g+=%, /f;;

पुष १८ काठमाण्डौ | दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ जसपुरकी तारा बिकको निधन पछि आमाको किरिया बसेकी छोरीहरु । बुवा बिदेश गएकाले दुईछोरीहरु किरिया बसेका हुन् । छोरा हरु मात्रै किरिया बस्ने हो भन्ने कुरालाई तोड्दै आमाको किरिया छोरीहरु पनि बस्नु हुन्छ भनेर दुई छोरी किरिया बसेका हुन् | कयौं बुवा आमाका छोराहरु न हुन पनि सक्छन त्यस्तोमा छोरी नै किरिया बस्छन | फेरी अहिले छोरा छोरी एकै हुन् भन्ने समाजले आमा बाबुको मृत्यु हुँदा किरिया बस्न किन नदिने | तस्वीर : दीपक बोहरा, लमही (दाङं), प्रदेश नं.५, रासस |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here